SWEA Göteborg Ny (Primary Menu, Top Menu)

Årsmöte

Loading Map....

Datum/Tid
Datum - 2018-02-07
18:30 – 21:00


Medlemmar i SWEA Göteborg kallas härmed till ordinarie årsmöte onsdag den 7 februari 2018 kl. 18.30

OBS! Endast medlemmar som betalt årsavgiften för 2018 äger rösträtt.

Dagordning
1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd med notering av eventuella fullmakter
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av justerare
5. Fråga om årsmötet är vederbörligen utlyst
6. Fastställande av dagordning
7. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll
8. Verksamhetsberättelse
9. Bokslut
10. Revisors rapport
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2018
13. Fastställande av årsavgift för 2019
14. Val av styrelse, revisor och suppleant
15. Val av tre ledamöter till valberedningen
16. Eventuellt övriga anmälda frågor samt eventuella motioner med styrelsens yttrande
17. Sammandrag från SWEA International.
18. Mötet avslutas

Inbjudan till efter-aktivitet; Anförande med lättare tilltugg
Direkt efter Årsmötet den 7 februari erbjuds lättare tilltugg tillsammans med ett intressant anförande av Malin Sommanö på temat Eco Fashion. Vi får bland annat lära oss om, och känna på, olika material som är bra ur miljösynpunkt och även veta vilka märkningar som är bra att hålla utkik efter när man handlar kläder.

Lättare tilltugg och anförande 100 kr.
(Vin finns att få för 25 kr/glas för den som så önskar).

Så här anmäler du dig!
Bindande anmälan senast 2017-01-31 till goteborg@swea.org med 1 av följande 2 angivelser:
A) För att vara med på Årsmötet + efteraktivitet anger du ditt namn jämte ”årsmöte med efteraktivitet” samt förskottsbetalar 100 kr till SWEAs plusgirokonto 19 91 60-3.

B) Om du endast kan delta i Årsmötet (som är gratis) anmäler du ditt namn samt ”endast årsmöte”.